Home

Gondolkodási műveletek általánosítás

A gondolkodási műveletek a gondolkodási folyamat szűk (két-három lépés) környezetében értelmezhetők. Fontos! Megkülönböztethető elemi (analízis, szintézis) és összetett (pl. általánosítás, analógia-felismerés) gondolkodási művelet, amelyek termékeny kölcsönhatása eredményezi egy adott feladat vagy probléma. Az általánosítás azzal alapozódik meg, amikor a felnőtt észreveteti a gyermekkel a tárgyak, dolgok, személyek tulajdonságait. A konkretizálás pedig az a gondolkodási művelet, amikor az általánosítás nyomán kapott csoportból egy konkrét dolog kiragadásra kerül (pl.: általánosítás, hogy minden négylábú háziállat.

A gondolkodási műveletek fejlődése . A problémamegoldás gondolkodási műveltekben zajlik le. A felnőttekétől eltér, mert: - a gondolkodást a megismerés, az észlelés és az emlékezés uralja - érzelmi hatás alatt áll - a gondolkodás műveleti egységekké szerveződése még csak csírájában található meg A problémamegoldási folyamat mikrostruktúrája, a gondolkodási műveletek Általánosítás (generalizálás) Általánosításnak nevezzük azt a gondolkodási műveletet, amelynek segítségével megtalálunk valamely konkrét adathoz tartozó fölérendelt adatot. Az általánosítás a kiegészítés egyik alesete Piaget szerint 7 éves kortól 11-12 éves korig tart a konkrét műveletek szakasza. Ebben az életkori szakaszban a gyerekek gondolkodása fokozatosan veszít egocentrikus jellegéből, változékony lesz, és reverzibilissé válik

A gondolkodási műveletek Absztrahálás vagy elvonatkoztatás: a lényeg kiemelése, megkülönböztetése a lényegtelentől. Általánosítás: a konkrét tényekből általános törvényszerűségek megfogalmazása, az ítéletek érvényességét bizonyos számú eset alapján a tárgyak vagy jelenségek egész osztályára kiterjesztjük Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása. A matematikai ismeretszerzésben hosszú ideig nagy szerepet játszik az induktív módszer, de ezen tanítási időszakban is mutatunk már néhány lépéses bizonyítást, deduktív következtetést is Az absztrakció nem ugyanaz, mint a generalizáció (vagy általánosítás). Ez utóbbi következtetési forma, ami egy adott tapasztalatot (sokszor jogosulatlanul) terjeszt ki más, hasonló jelenségekre is, ezzel rokon az indukció logikai műveletével. Generalizációról beszélünk többek között a különféle előítéletek kapcsán.

műveletek: az analizálás, a szintetizálás, az általánosítás, az absztrahálás, a konkretizálás magas szintű eljárásaival. Ugyanis a szelektív felidézés, a feladatmegértés, a megoldási koncepció megtalálása intenzív gondolkodási tevékenység közreműködésével megy végbe A gondolkodási műveletek mindegyike elengedhetetlen mind a megértéshez, mind a problémamegoldáshoz. Fontos, hogy a tanuló olyan feladatokat, feladattípusokat oldjon meg, melyek során minél több gondolkodási műveletet használhat. Ezeken kívül fontos még Általánosítás és specializálás:. A gondolkodási műveletek az ismeretelsajátítás folyamatában eszközfunkciót töltenek be. A gondolkodás fejlesztésének, az alkotó gondolkodás kiművelésének egyik hatékony módja a problémamegoldó gondolkodás kibontakoztatása. fejlődik az általánosítás, a hasonlóságok és a különbségek megkülönböztetésének. Rendszeresen felmerülő polémia a megtanulandó-megtanítandó ismeretanyag mennyiségének, mélységének, szerkezetének, valamint a gondolkodási műveletek gyakoroltatásának, a problémamegoldásra és a kreativitásra történő nevelés céljaira fordítható-fordítandó idő-energia aránya

2.1. A gondolkodási műveletek szerepe a szakmai alapozó ..

 1. Gondolkodási műveletek: csoportosítás, osztályozás, konkretizálás, analógia, elvonatkoztatás, általánosítás, mérlegelő gondolkodás, következtetés.
 2. A gondolkodási műveletek ezen sora egyben összetettségük sorrendjét is mutatja, mivel azok nagyrészt egymásra épülnek, magukban foglalnak több más műveletet is. Így például az analógia az összefüggések felfogását és a kiegészítés gondolkodási műveleteit egymás után alkalmazza, amikor is valamely jelenséget.
 3. Fejlesztő- és gyógypedagógusok honlapja. Fejlesztő pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak cikkek, törvények, tervek munkájukho
 4. Az általánosítás és a specializálás egymással ellentétes irányú gondolkodási műveletek. 5. Összehasonlítás: az a gondolkodási művelet amely konkrét vagy elvont dolgok azonosságát vagy különbözőségét tárja fel. 6. Rendezés: az a gondolkodási művelet, amely valamely halmazt felismert vagy megadott szempont alapján.
 5. A matematikai feladatok (főleg szöveges és szerkesztési feladatok) megoldása elképzelhetetlen e gondolkodási művelet nélkül. Ha erre a műveletre nem képes a tanuló, feladatmegoldása véletlenszerű, tudatosságtól mentes lesz. Ez összetett gondolkodási művelet, feltételezi a korábbi gondolkodási műveletek meglétét
 6. Könyv: A rendszerezési képesség kialakulása - Gondolkodási műveletek - Nagy József, Gellériné Lázár Mária, Rét Rózsa, Vészits Ferencné, Balogh Tibor, Csákány..

A gondolkodás fejlődése - Pécsi Tudományegyete

Tevékenységre épülő gondolkodási műveletek. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Összehasonlítás, általánosítás, szabályalkotás, kiegészítés gyakorlása. Megismerési módszerek továbbfejlesztése. Összefüggések egyre elvontabb szinten történő kifejezése. Logikus gondolkodás fejlesztése A gondolkodási műveletek: az analízis, a szintézis, az elvonás (absztrahálás), az összehasonlítás, az összefüggések felfogása (pl. hasonló, lényeges-nem lényeges), a kiegészítés, az általánosítás (generalizálás), a konkretizálás, a rendezés és az analógia. 3 A problémamegoldó gondolkodás Az analízis és a szintézis a legalapvetőbb gondolkodási műveletek. c/ Absztrahálás (elvonás), amely valamilyen egész (tárgy, jelenség stb.) olyan tulajdonságát, sajátosságát emeli ki, amely nem tekinthető önálló egységnek. Lénárd az elvonás és az általánosítás megkülönböztetését fontosnak tartja hangsúlyosak a gondolkodási műveletek közül: az összehasonlítás, analízis, szintézis, általánosítás, osztályozás, összefüggés-felismerés (azon belül is az ok-okozati típusú összefüggések felismerése, megértése), melyek egyben az analógiás gondolkodás (tágabb értelemben az emberi megismerés) fontos összetevői is

Tevékenységre épülő gondolkodási műveletek. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai. Összehasonlítás, általánosítás, szabályalkotás, kiegészítés gyakorlása. Megismerési módszerek továbbfejlesztése. Összefüggések egyre elvontabb szinten történő kifejezése. Logikus gondolkodás fejlesztése A gondolkodási műveletek, az összefüggéslátás, a problémaérzékenység, az elemző, problémamegoldó képesség fejlesztése. Induktív és deduktív következtetések. A mérlegelv megismerése, jártasság az egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek megoldásában. Szövegértelmező és szövegalkotó képesség fejlesztése A beszéd, a mozgás és az értelmi képességek sérülésének következtében a gondolkodási műveletek kialakítására és gyakoroltatására még a cselekvés szintjén van szükség. Célok: Önmaguk megismerése, azonosságtudatok és én identitásuk kialakulása. Szűkebb és egyre bővülő környezetükben való eligazodás GONDOLKODÁSI MŰVELETEK szintézis absztrahálás összehasonlítás összefüggés kiegészítés általánosítás konkretizálás analógia rendezés problématmegoldó képesség (algoritmizáló) kritikai képesség következtetés fogalomalkotás. Szoliter (a gondolkodási műveletek tükrében) Analízis és szintézis. Kisebb részekre (L-alakú, vagy más, néhány négyzetből álló egységek) bontással az egész megoldható. Összehasonlítás. A klasszikus (angol-francia) szoliter tábla lehetőségeinek összevetése a háromszöges, a négyzetes tábláéval. Háromszög

Az általánosítás az iskolai szakasz befejezéséhez közeledve bőséges tapasztalati alapozás után következhet. A gondolkodás fejlesztése a gondolkodási műveletek következetes alkalmazásán keresztül történik. Ilyenek: az egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, a megadott vagy választott. gondolkodási módszerek fejlesztésére nyílik lehetőség. Fontos tevékenység a konkrétumokból kiinduló általánosítás és ennek kapcsán bizonyos algebrai ismeretek megalapozása. A háttéranyagok jó lehetőséget adnak a tanítási órákon való differenciálásra, az órán elkezdett gondolatok Számok és műveletek. A gondolkodási műveletek - pl. az analízis, összehasonlítás, általánosítás stb. - mint, a gondolkodási 265 EEM. folyamatot felépítő, a gondolatokat láncolattá kapcsoló elemek függetlenek attól, hogy fogalmi, zenei, vagy éppen képi tartalmakkal folyik a manipuláció. Az alacsony szinte Gondolkodási műveletek - analízis-szintézis - általánosítás - konkretizálás - összehasonlítás, differenciálás - összefüggések felfogása - absztrahálás - következtetés - ok-okozat - csoportosítás - válogatás - rendszerezés - szabály alkotá A különböző gondolkodási műveletek és az azokhoz tartozó itemek (feladattípusok) tervezetten, a kerettantervi témakörökkel szoros kapcsolatban jelennek meg a feladatokban. Az 5-12. évfolyam számára készített feladatsorokban 13 féle gondolkodási képesség, 34 gondolkodási művelet jelenik meg. A képességekre a 4. 5

A gondolkodási műveletek fejlődés

31. általánosítás 32. általános pszichológia 33. átpártolás 34. beépített emberek 35. behaviorizmus 36. belátásos (komplex) tanulás 37. benyomáskeltés/ön megjelenítés gondolkodási>> műveletek (mikrostruktúra) egyike. Minden észlelet és arra épülő szimbólum,. Néhány kritikus kognitív képesség és az induktív, deduktív gondolkodási műveletek hatása a kompetenciamérés és a nyelvi mérés eredményeire egy megyeszékhelyi szakközépiskolába Témazáró dolgozat írása egyéni tudás felmérése egyéni írásbeli feladatok megoldása önállóan felmérőlap 73. Év végi.

Problémamegoldás - Wikipédi

Gondolkodási műveletek gyakorlása: konkretizálás, általánosítás, analízis, szintézis, összehasonlítás. Finom motorika fejlesztése. Több-kevesebb- ugyanannyi fogalmának gyakorlása. Egyéni élmények felszínre hozása beszélgetés módszerével oldalára koncentrálunk, így nem űzzük számon a gondolatiságot. A műveletek elvégzése, a rövidített számítási képletek betanulása, a különböző szabályok bemagolása nem garantálja a gondolkozási mechanizmusok fejlődését. Koncentrálnunk kell a gondolkodási mechanizmusok fejlesztésére

4.6. Gondolkodás fejlődése Képességfejlesztés az alsó ..

 1. Ezen műveletek elvégzése elvezet az induktív gondolkodás hat alapstruktúrájához: általánosítás, megkülönböztetés, kapcsolatok felismerése, kapcsolatok megkülönböztetése, többszempontú osztályozás, illetve rendszeralkotás. Az alapstruktúrák leírásának példákkal bemutatott részletes ismertetését l
 2. Gondolkodási műveletek és tanulói eredmények. A feladatlapok megoldása során kapott eredményeket a következőkben a szerint csoportosítva elemezzük, hogy milyen gondolkodási műveleteket kellett elvégezniük a tanulóknak a feladatok megoldása közben

A gondolkodási műveletek (analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás, absztrahálás), az emlékezet és figyelem fejlesztése is megvalósul a feladatok megoldása során. A tanulás eredményességének a jó beszédkészség is feltétele, erre is lehetőséget nyújt. Miután nem tartalmaz színes ábrákat, a. Gondolkodási műveletek, forma- és térészlelés, figyelem, emlékezet, finommotorika, alkotó képzelet fejlesztése. Motiváció fejlesztése az önálló tevékenység iránt. A csoportmunka, az együttműködés összehangolásának megtapasztalása. Elvárt teljesítmény Az általánosítás olyan gondolkodási művelet, amelynek alkalmazása során egy szűkebb osztály elemeire vonatkozó összefüggést analógiás következtetés segítségével átviszünk egy ezen osztályt tartalmazó tágabb osztály elemeire. A feladatok megoldása során alkalmazott gondolkodási stratégiák, műveletek szerinti.

Körmöci Katalin publikációs és infomáció közlési weblapja. Az elégséges alap törvénye: a formális logika alaptörvénye, amely törvény biztosítja gondolkodásunkban a megalapozottságot. A törvény azt a követelményt fejezi ki, hogy egy állítás akkor tekinthető érvényesnek, ha kellően indokolt, vagyis megfelelő alappal tudjuk alátámasztani, indokolni cselekvésbe ágyazott gondolkodási műveletek, gondolkodásfajták korrektív fejlesztése, pszichikus funkciók konkrét szituációkhoz kötött fejlesztése. Mindehhez a motiválás legfontosabb eszközeként a sikeres tevékenység során érzett funkcióöröm érzését szeretnénk megvalósítani A vezetői önértékelésre épül a vezetői tanfelügyelet . A . vezetőre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján az 5 vezetői kompetenciaterületen a vezető önmagára vonatkozóan meghatároz kiemelkedő és a fejleszthet

Pszichológiai, szociálpszichológiai alapismeretek

Hatodik előadás A gondolkodás Fogalma: A legmagasabb szintű megismerési folyamat, közvetett megismerési forma, mely a fogalomrendszerre és a beszédre épülve összefüggések megértését, problémahelyzetek megoldását teszi lehetővé a gondolkodási műveletek felhasználásával A megfigyelőképesség, a gondolkodási műveletek, a számolási rutin, a szövegértelmező képesség fejlesztése változatos feladatok, tevékenységek segítségével. Rugalmas, kreatív gondolkodásra, ötletgazdagságra való törekvés. A valóság és a matematika különös kapcsolatának felismertetetése. Jellemző

Pszichológia Sulinet Tudásbázi

 1. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Hatályosság: 2013.01.
 2. A kísérletező tapogatózás ( nem a tudás átadása a fontos, hanem a gondolkodási mód elsajátítása. A szabad önkifejezés ( a nevelő teremtsen olyan légkört,melyben a gyerek szabadon megnyilvánulhat. A tartalmas közösségi élet ( a közösség elfogadja a másságot, hagyja érvényesülni az egyéni sajátosságoka
 3. A tantervek, követelmények, feladattípusok Kaposi József 2007. október Műveltség, tananyag szempontjai Néhány tananyagszervezési séma Integrált oktatás Kulturális eszköztudás Tananyag belső differenciálása Második iskola Integrált oktatás A reformpedagógiára vezethető vissza Német Lászlót az integrációban a racionalitás ragadta meg
 4. kognitív (emlékezet, észlelés, figyelem, logikai műveletek, problémamegoldás) kommunikációs (beszédértés, beszédészlelés, szókincs, befolyásolási képesség, metakommunikáció) kreatív (művészeti tevékenységek egyik formája, zenei és vizuális nevelés
Pedagógiai fejlesztés - Felzárkózunk Alapítvány

Tizenhárom éves tanulók deduktív és induktív gondolkodása

5. az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére: a kereszttantervi kompetenciák, különösen az olvasás-szövegértés, információfeldolgozás, a tanulási szokások és készségek, az alapvető gondolkodási műveletek, a problémamegoldó gondolkodás folyamatos fejlesztésére, a tanulók. Gondolkodási műveletek: 6: Hány éves a kapitány? (Analízis és szintézis) 8: Néhány jó vágás? (Analízis és szintézis) 9: Megmérjük a pénzérméket! (összehasonlítás) 11: A kakukktojás (összefüggések felfogása és kiegészítés) 12: Van-e prímszámképlet? (általánosítás és konkretizálás) 1 I. Projektterv . Osztály: 2. b . Résztvevők száma: 25 fő . Időpont

1.3. A gondolkodási eszközök használat közben - példák 1.3.1. Az absztrakció. Programozási tételek - mint láttuk - magasszintű absztrakciós műveletek bázisai. Ebben a fejezetben bemutatunk egy gondolatmenetet, amellyel az absztrakció gondolkodási eszközt felhasználva hozunk létre további programozási tételeket Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása.. 6 Helyes tanulási szokások fejlesztése, a matematikatanulás szokásainak

A természettudományos problémamegoldó gondolkodás

 1. A gondolkodási műveletek (analizálás, szintetizálás, összehasonlítás, általánosítás, csoportosítás) irányítása és fejlesztése. ° Az ok-okozati összefüggések felfedezése. ° Elsajátítani az alapvető közlekedési szabályokat, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat az utcán
 2. Leírás. Szerző: Patyi Zoltánné Kiadó, kiadás éve: Sprint Kiadó, 2014 Közreműködők: Futó Judit lektor Formátum: B/5, irkafűzött Terjedelem: 32 oldal A jogszabályi elvárásoknak megfelelő kitölthető táblázatokkal a teljes nevelési időszakra (3-4, 4-5, 5-7 éves életkorra bontva)
 3. vizuális/auditív figyelem, vizuális/auditív/taktilis érzékelés, észlelés, térérzékelés, téri tájékozódás, síkbeli tájékozódás, időérzékelés.
 4. Gondolkodási műveletek: A gondolkodási tevékenység folyamatainak mozzanataiként értelmezhetők, meghatározzák a gondolkodási tevékenység felépítését és megszabják lefolyását, s maguk is a gondolkodási tevékenység folyamán alakulnak ki
 5. Az oktatási-nevelési fogalmakban nincs egységes álláspont. Ezért segítségül több szerző, többféle szempontrendszerét soroljuk fel. Érdemes ezeket a szempontokat áttekinteni. Így látni fogjuk, hogy közel hasonló rendszerezésről van szó

Fejlesztendő alapképességek, készsége

Kompetenciaalapú matematikaoktatás Digitális Tankönyvtá

Vegyes feladatok (logika, skatulya-elv, gondolkodási műveletek, mérleges feladatok, sorozatok) Racionális számok halmaza, műveletek összefoglalása a racionális számkörben (a 80%-os dolgozattal zárul) Hatványozás, normálala MUNKAANYAG A KÜLÖNBÖZŐ FEJLESZTÉSI TERÜLETEKRE IRÁNYULÓ GYAKORLÓ FOGLAKOZÁSOK CÉLJAI, FELADATAI, MÓDJAI, LEHETŐSÉGEI 6 2. ábra. A delfin-terápia jótékony hatásait már régen vizsgálják a tengerparti országokban4 SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALO Nem jelennek meg gondolkodási műveletek. • Egystruktúrás szint ('uni-structure'): a válasz egyetlen releváns információt tar - elmélet alkotása, általánosítás, előfeltevések megfogalmazása, alkotás, reflektálás. A SOLO taxonómia kidolgozói konkrét példákat is hoznak az osztályzási rendsze A matematikai gondolkodási műveletek első rendszerezett leírása Pólya György nevéhez fűződik. Az ő érdeme, hogy a nagy matematikatörténeti felfedezések létrejöttének tanulmányozása, saját és mások problémamegoldási folyamatainak elemzése alapján megalkotta a matematikai gondolkodási műveletek rendszerét

Nagy József: A rendszerezési képesség kialakulása

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Órakeret Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése és a műveletek általánosítás. Állítások megfogalmazása. Darabszám, sorszám. Egy gyereken belül több szint létezik a különböző funkciók terén A megfigyelés a természetes környezetben és a valódi tevékenységvégzés közben lesz hiteles, Illeszkedjen a saját programhoz Legyen nyílt a szülők előtt (évente kétszer minimum) A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE A tanulás és a játék. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK 2 0611 2. EGÉSZ SZÁMOK 16 0621-0625 3. Az összes esetek rendszerbe állítása, kitekintés az általánosítás felé. Az összeadás és kivonás műveletek, valamint az előjelek kapcsolatának, felcserélhetőségének mélyebb megértése a piros-kék korongos. Gráfelméleti ismeretek rendszerezése. A szöveg tartalmához megfelelő ábra készítése. Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok. Valós számok halmazán értelmezett műveletek, halmazműveletek, logikai műveletek, műveletek vektorokkal, műveletek vektorral és valós számmal, műveletek eseményekkel

Alitera - ALITERA- ügyfélkapcsolatok fejlesztés

A gondolkodási műveletek hiányos volta, valamint a hiányos ismeretrendszer sokszor eredményez olyan hibákat, amiket a tanuló akkor is elkövet, ha a tanár nagyon körültekintően tervezi meg az ismeretelsajátítást. Általánosítás során egy halmazból az őt tartalmazó halmazra térünk át (például a négyszögek. Az értelmi képességek közül a megfigyelőképesség fejlesztése, a fogalomalkotáshoz szükséges emlékezet és a gondolkodási műveletek gyakorlása a cél. A tárgy tanulása során képessé kell válniuk tapasztalataik, képzeteik alapján összehasonlítások végzésére, következtetése A beszéd, a mozgás és az értelmi képességek sérülésének következtében a gondolkodási műveletek kialakítására és gyakoroltatására még a cselekvés szintjén van szükség. Célok: Önmaguk megismerése, azonosságtudatok és én identitásuk kialakulása. Általánosítás, konkretizálás. Analógiás gondolkodás.

Dr. Tóth Péter - A problémamegoldó gondolkodás ..

- Gondolkodási műveletek és képességek fejlesztése (összehasonlítás, összefüggések keresése, általánosítás, logikus következtetés, rendszerezés) - anyanyelvi kommunikáció (fogalmak, gondolatok, érzések, tények, vélemények kifejezése és értelmezése) d (tanterem, munkaformák, módszerek, gondolkodási műveletek a nyelvtanórán ) 3.1. A programok, a tankönyvek, a kettő viszonya 3.2.Feladatmegoldás, feladattípusok Egy kreatív nyelvtani feladat kitalálása, amely során az általánosítás gondolkodási műveletét kell a diákoknak használni. (A korcsoport meghatározása, a. tevékenységeket, melyek során a gondolkodási műveletek gyakorlására, téri, időbeli viszonyok felismerésére, problémamegoldó képesség, önbizalom erősítésére volt lehetőség. A beszédfegyelem alakítása szintén mindennapi tevékenységek közben történt, de a továbbiakban is nagy odafigyelést igényel

Gondolkodási műveletek - la

gyakorlás nélkül, pusztán értelmi műveletek révén kialakuljanak bennük a kívánatos képességek. A képességeket többféleképpen lehet csoportosítani, a két leggyakoribb felosztás a következő: Általános és speciális képességek a) Általános képességek többféle tevékenység alapját képezik, és sokfél Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr utca 5-7. Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: hunyadi.erd@hawk.hu 1 MATEMATIKA 1-4. évfolyam Célok és feladato általánosítás. és az . analógia . képességének fejlesztése a többi gondolkodási művelet mellett (analízis, szintézis, specializáció, konkretizálás, rendezés...). További szempont, hogy a tanulók helyes képet alakítsanak ki a matematikáról, mint . alapvető tudományról. és a. számítógépek matematikai.

Alapelvek az iskolai felnőttoktatás tananyagának

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Órakeret folyamatos Előzetes tudás Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra, balra) ismerete. Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevékenység. A feladat gondolati úton való megoldásának képesség − Gondolkodási műveletek: analízis-szintézis, absztrakció, problémamegoldás − Lényegkiemelés, szövegértés − Általánosítás, a tanultak új helyzetekben történő alkalmazása − A tananyag szociális elemeivel kapcsolatos megértés − Szociális-személyes tartalmú felidézés − Reális jövőre való irányultsá Megfigyelés, rendszerezés, általánosítás. Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Számok tulajdonságai: páros, páratlan. Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása. Az önállóság fejlesztése a gondolkodási műveletek alkalmazásában. Az anyanyelv és a szaknyelv használatának fejlesztése a gondolkodási képességek fejlesztésében. A kompetenciák olyan öröklött és tanult összetevők, általánosítás és alátámasztó részletek stb.). Ehelyett az olvasási stratégiák kialakítására kell törekedni, amelybe beletartozik Gondolkodási műveletek A szövegértés egységei, összetevői A szövegben lévő. A számítógép-algebrai rendszerek használatának didaktikai problémái A számítógép-algebrai rendszereknek a matematika oktatásába való bevonása szerte

177. oldal - agr.unideb.h

Tényanyag gyűjtése, elemzés, szintézis, általánosítás, rendszerezés. III. Tevékenység alapján: - szóban megoldandó feladatok a helyes gondolkodási műveletek végzésére, rászoktatják őket a földrajzi összefüggések keresésére, az induktív és deduktív következtetésre.. Gondolkodási műveletek - elemzés, általánosítás, összehasonlítás, rendezés, csoportosítás gyakorlása változatos tanulásszervezési formákban (irányítással, önállóan, csoportmunkában). 4. évf.) Alapozó szakasz (5-6. évf.) Fejlesztő szakasz (7-8. évf.) Megszilárdító szakasz (9-10. évf.) Gondolkodási.

PPT - Dr

új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű gondolkodási módszerek, matematikai logika*, 6*+folyamatos Műveletek, arányosság, százalékszámítás,. Gondolkodási hibák és kiküszöbölési lehetőségek az elemi matematikai oktatásban A gondolkodási műveletek, mint a problémamegoldás nélkülözhetetlen eszközei. Analízis, szintézis, összehasonlítás, összefüggések felfogása, konkretizálás, általánosítás, következtetés, rendszerezés, analógia példákon keresztül 7. sz. munkalap. TANULÁSI STÍLUSOK - Érzékleti preferencia kérdőív. Az alábbi kérdőív kitöltésével a tanulási stílus preferenciájára következtethet - Gondolkodási műveletek: analízis-szintézis, absztrakció, problémamegoldás - Lényegkiemelés, szövegértés - Általánosítás, a tanultak új helyzetekben történő alkalmazása - A tananyag szociális elemeivel kapcsolatos megértés - Szociális-személyes tartalmú felidézés - Reális jövőre való irányultsá

 • Gta 5 settings for best performance.
 • Karcher ablaktisztító árgép.
 • Edenred.hu elfogadóhelyek.
 • Kókuszos keksz tojás nélkül.
 • Samsung galaxy s5 akku media markt.
 • Jobb vese fájdalom lelki okai.
 • Jutavit glükozamin kondroitin msm árgép.
 • Pco mitől alakul ki.
 • Ak 47 szétszerelése.
 • Harcos nők nevei.
 • Mercedes glc teszt 2018.
 • Juráskó kft.
 • A korona hercege 60.
 • Kutya varratszedés otthon.
 • East car webshop.
 • Canicross deréköv.
 • Declaration of independence date.
 • Mesekönyv kiadás pályázat.
 • Kufi meaning.
 • Úszásoktatás sopron.
 • Alga hatása a bőrre.
 • Budapest csapadék adatok.
 • Seveled szeged.
 • Eu alapítói.
 • Seo programok.
 • 100 folk celsius boldog születésnapot!.
 • Vékony bőr átlátszó erek.
 • Mesefigura jelmez.
 • Bestway medence.
 • Doggyandi skin letöltés.
 • Dji phantom 3 teszt.
 • Semmelweis film 1952.
 • Kertszépítés.
 • Kép ellenőrző.
 • Ágy felújítás házilag.
 • Kókusz pálma.
 • Halál idézetek biblia.
 • Jeges tenger térkép.
 • Louis Armstrong Lucille Wilson.
 • Őrségi nemzeti park állatvilága.
 • Wiki p 39.